Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 14 december 2022

21:45 - 23:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening raadsvergadering en mededelingen
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

 3. 1.2

  Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

 4. 1.3

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

 5. 2
  Raadsactualiteiten
 6. 2.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

 7. 2.2

  Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

 8. 2.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

 9. 2.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

 10. 2.4.1

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  tegen
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag uitgangspunten lokale media
 11. 3

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

 12. 3.1

  Het huidige bestemmingsplan 'Amstelveen Midden -West' moet worden geactualiseerd. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt voor de woonwijken Keizer Karelpark, Oude Dorp en Oostelijke Poeloever een toekomstig juridisch-planologisch kader vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  tegen
  50Plus (1), Belang van Nederland (1), ChristenUnie (1)
 13. 3.1.1

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), ChristenUnie (1), GroenLinks (4), SP (2)
  tegen
  CDA (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), PvdA (3), VVD (8)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Bestemmingsplan Midden-West van kantoor naar wonen
 14. 3.2

  In 2019 heeft de gemeenteraad het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK 4.0) vastgesteld. In dit plan staan de duurzame ambities van Amstelveen beschreven. Het PLECK is een dynamisch document. Jaarlijks wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de duurzame ambities.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  tegen
  Belang van Nederland (1)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Innovatie en duurzame infrastructuur
  Motie Pleck onder de zon voor iedereen
  Motie Warmer hart voor Amstelveen
 15. 4
  Stemming over hamerstukken
 16. 4.1

  De raad wordt gevraagd de nieuwe Algemene subsidieverordening Amstelveen vast te stellen. De nieuwe verordening biedt een actueel en werkbaar kader voor het subsidieproces.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 17. 4.2

  De gemeenteraad geeft de accountant de opdracht voor de (rechtmatigheids)controle van de jaarrekening 2022 van de gemeente Amstelveen. Voor die controle maakt de accountant gebruik van een zogeheten normenkader. Hierin staan alle relevante externe en interne wet- en regelgeving en een aantal normen en bedragen op basis waarvan de accountant de controle en rapportage inricht. Het hebben van een actueel normenkader is een vereiste voor de accountantscontrole. De raad wordt gevraagd dit normenkader vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 18. 4.3

  De raad wordt gevraagd om in te stemmen met een tijdelijke benoeming van een intern lid van de Rekenkamercommissie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 19. 4.4

  Elk jaar wordt beoordeeld of de APV gewijzigd moet worden. In dit voorstel worden de voorge-stelde wijzigen van 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 20. 5
  Sluiting raadsvergadering