Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

maart 2024

6
Raadsgesprek (Raadzaal Amstelveen)
Inspraak
woensdag 6 maart 2024
19:00 - 19:30

Mevrouw Polderman wil namens de werkgroep Inclusie graag inspreken over het rekenkamerrapport sport en bewegen dat voor de raadsvergadering van 13 maart 2024 is geagendeerd.

Raadsgesprek (Cobra Museum)
Het Raadsgesprek: uitvoeringsprogramma Woonvisie
woensdag 6 maart 2024
19:30 - 20:30

Op 18 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad de woonvisie 2023-2030 vastgesteld. Tijdens de behandeling van de woonvisie heeft het college van B en W toegezegd het uitvoeringsprogramma van de woonvisie met de gemeenteraad te bespreken. Om deze toezegging uit te kunnen voeren wordt dit raadsgesprek gehouden. Hierin wordt ook dieper ingegaan op de verdeling van sociale huurwoningen en voorrangsregelingen, specifiek op de doorstroommogelijkheden voor ouderen. Daarnaast geven we een toelichting op woningdelen (kamergewijze, verhuur, hospitaverhuur).


Let op: dit raadsgesprek vindt op locatie plaats in het Cobra Museum

Raadsgesprek (Amstelveenzaal)
Het Raadsgesprek: kunstmatige intelligentie
woensdag 6 maart 2024
19:30 - 20:30

Met algoritmes en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) komen er ook nieuwe vraagstukken op gemeenten en hun raden af. Hoe gaan we om met de mogelijkheden die nieuwe digitale technologie zoals AI ons biedt? Wanneer maken we er gebruik van en hoe wenselijk is dat? Welke afwegingen en dilemma’s komen hierbij kijken? Kortom: Wat zijn de ontwikkelingen, hoe raken deze ons en hoe moeten we ons op voorbereiden op de toekomst? 
Laura de Vries, docent en promovendus aan de Open Universiteit en wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting, doet onderzoek naar digitalisering en de democratische functie van gemeenteraden. Tijdens dit raadsgesprek neemt zij ons mee in de laatste ontwikkelingen in het veld, de impact en invloed die zij hebben op gemeente(raden) en de politieke vragen die dit oproept. Na haar lezing is er ruimte voor gesprek en vragen.

Raadsgesprek (Amstelveenzaal)
Het raadsgesprek: Wet open overheid (Woo)
woensdag 6 maart 2024
20:30 - 21:30

De gemeente Amstelveen stimuleert de gedachte achter de wet van een open overheid. Het afgelopen jaar zijn daarvoor diverse stappen gezet. De laatste stand van zaken wordt gedeeld en specifiek zal in dit raadsgesprek worden ingegaan op wat de Woo voor de raad betekent.

Raadsgesprek (Cobra Museum)
Het raadsgesprek: werkbezoek Cobra Museum
woensdag 6 maart 2024
20:30 - 21:30

Op uitnodiging van de Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over ontwikkelingen binnen het museum. De navolgende onderwerpen zullen hierbij aan bod komen:

  • De inhoudelijke programmering van het museum voor dit jaar.
  • Een presentatie van de nieuwe plannen qua branding en (her)inrichting van het gebouw.
  • Stand van zaken aangaande de ontwikkelingen rondom bestuur/RvT en directie.

Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen. Naast de nieuwe bestuursleden en Marius Touwen zijn tevens het hoofd collectiebeheer en de programmaproducent van het museum aanwezig.


Let op: dit raadsgesprek vindt op locatie plaats in het Cobra Museum

20
Raadsgesprek (Huiskamer naast de raadzaal)
Extra. Nieuw Legmeer
woensdag 20 maart 2024
19:00 - 20:30

Middels een raadsgesprek hebben wij u op 20 september 2023 geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de optimalisaties en de financiële haalbaarheid van Nieuw Legmeer. Inmiddels zijn ook een financiële second- en first opinion uitgevoerd en (mede daaop) zijn de optimalisaties, op basis waarvan de ontwikkeling ruimtelijke en financieel haalbaar wordt geacht, verwerkt in een Herziene Ontwikkelvisie Legmeer 2024. Deze wordt op 3 april 2024 ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Vooruitlopend en ter voorbereiding daarop lichten wij tijdens een raadsbijeenkomst de herziene ontwikkelvisie en de vervolgstappen toe.
U kunt tijdens deze bijeenkomst vragen stellen over stedenbouw, woon-/werk-/voorzieningenprogramma, parkeren, duurzaamheid en planning. Op basis van deze ontwikkelvisie kan na vaststelling toegewerkt worden naar een stedenbouwkundig plan op basis waarvan een Grex wordt op- en vastgesteld.