Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 27 mei 2020

20:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.1

  Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen.

  Besluit

  Jacqueline Solleveld Olthof (bbA): fietsennetwerk
  Sandra van Engelen (CDA): luchtkwaliteit


  De vragen zijn door wethouders Rob Ellermeijer en Floor Gordon beantwoord.

 3. 1.2

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijsten ongewijzigd vast.

 4. 1.3

  Besluit

  De raad neemt de stand van zaken ingekomen stukken voor kennisgeving aan.

 5. 1.4

  Besluit

  De raad besluit de agendapunten 2.1 tot en met 2.5, 3.2, 3.5 en 3.6 als hamerstuk te behandelen. De agendapunten 3.1, 3.3, 3.4 tot en met 4.2 worden behandeld. Aan de agenda wordt een motie vreemd aan de orde van de dag toegevoegd. Dit wordt agen-dapunt 4.3.

 6. 2
  Hamerstukken
 7. 2.1

  Dit collegevoorstel ligt voor ter oordeelsvorming.
  Amstelveen maakt deel uit van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Daarin zijn de brandweer,
  de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenschappelijke meldkamer
  (GMK) en het Veiligheidsbureau ondergebracht. De politie valt wel binnen
  de Veiligheidsregio maar wordt vanuit het Rijk gefinancierd.
  De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zich uit te spreken over de financiële stukken van de Veiligheidsregio, voordat ze door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), GroenLinks (5), PvdA (3), SBA (1), SP (2), VVD (10)

  Besluit

  Stemming
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  Het voorstel is aangenomen.

 8. 2.2

  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert voor Amstelveen taken uit in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en het Besluit bodemkwaliteit. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband, voordat deze definitief worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), GroenLinks (5), PvdA (3), SBA (1), SP (2), VVD (10)

  Besluit

  Stemming
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  Het voorstel is aangenomen.

 9. 2.3

  De gemeente wil bedrijventerrein Legmeer omvormen tot een gemengd woon-/werkgebied. Deze ontwikkeling biedt kansen voor Amstelveen: meer woningen, groei van het aantal inwoners, een grotere diversiteit aan woonmilieus. Ook zijn er kansen voor nieuwe bedrijvigheid, banen en voorzieningen. De gemeenteraad wordt gevraagd deze ontwikkelvisie vast te stellen.

  Besluit

  Stemming
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  Het voorstel is aangenomen.

 10. 2.4

  Sinds ruim 40 jaar wordt het gebouw aan de Legmeerdijk 220B als woning gebruikt, wat afwijkt van het geldende bestemmingsplan. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen, waarmee deze woning daadwerkelijk een woonbestemming krijgt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), GroenLinks (5), PvdA (3), SBA (1), SP (2), VVD (10)

  Besluit

  Stemming
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  Het voorstel is aangenomen.

 11. 2.5

  Het Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel en heeft als doel de openluchtrecreatie in het landelijk gebied te faciliteren en te bevorderen. Iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband kan zijn visie geven op de financiële jaarstukken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), GroenLinks (5), PvdA (3), SBA (1), SP (2), VVD (10)

  Besluit

  Stemming
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  Het voorstel is aangenomen.

 12. 3
  Bespreekstukken
 13. 3.1

  Met de jaarstukken 2019 legt het college van B&W verantwoording af over het door het college gevoerde bestuur in 2019. Er wordt ingegaan op wat is bereikt en wat daarvoor is gedaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), GroenLinks (5), PvdA (3), SBA (1), SP (2), VVD (10)

  Besluit

  Door de fracties van GroenLinks, bbA, CDA en AVA wordt de motie “Neem nu echt regie bluswatervoorziening” ingediend.


  Door de fracties van VVD, AVA en PvdA wordt de motie “Ondersteuning van beleid op hoofdlijnen coronavirus en de jaarrekening 2019” ingediend.


  Door de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, CDA en SP wordt het amendement “Her-ziening subsidieovereenkomst Amity” ingediend.


  Stemming


  Amendement “Herziening subsidieovereenkomst Amity”
  Voor: ChristenUnie, GroenLinks, CDA, SP, SBA
  Tegen: VVD, D66, bbA, PvdA, AVA
  Het amendement is verworpen


  Collegevoorstel
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  Het voorstel is aangenomen.


  Motie “Neem nu echt regie bluswatervoorziening”
  Voor: GroenLinks, bbA, CDA, AVA, SP, SBA, ChristenUnie
  Tegen: VVD, D66, PvdA
  De motie is verworpen.


  Motie “Ondersteuning van beleid op hoofdlijnen coronavirus en de jaarrekening 2019”
  Voor: VVD, D66, PvdA, AVA, SBA
  Tegen: GroenLinks, bbA, CDA, SP, ChristenUnie
  De motie is aangenomen.

  1.1 Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Herziening subsidieovereenkomst Amity

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Neem nu echt regie bluswatervoorziening
  Motie Ondersteuning van beleid op hoofdlijnen coronavirus en de jaarrekening 2019
 14. 3.2

  De raad wordt gevraagd de gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen. Op verzoek van de raad wordt deze verordening zo aangepast dat scholingstrajecten op maat kunnen worden ingezet en voor langer dan een jaar. Ook wordt het gemeentelijke beleid dat de inzet van re-integratie instrumenten niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt nog steviger veranderd in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), GroenLinks (5), PvdA (3), SBA (1), VVD (10)
  tegen
  SP (2)

  Besluit

  Stemming
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen: SP

 15. 3.3

  De gemeente wil het voornamelijk agrarische gebied ten westen van de Zijdelweg, grenzend aan Uithoorn en aan bedrijventerrein de Loeten tot ontwikkeling brengen. In dit gebied kan voorzien worden in de aantoonbare ruimtebehoefte van lokale en regionale bedrijven. Ook kunnen daar bedrijven worden gehuisvest die nu op bedrijventerrein Legmeer zitten, dat wordt omgevormd tot een woon-/werkgebied. Bedrijventerrein Amstelveen Zuid vormt ook een zoekgebied voor de mogelijke nieuwe locaties voor het afvalbrengstation en de gemeentewerf. De gemeenteraad wordt gevraagd de startnotitie waarin deze ontwikkelingen zijn uitgewerkt, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), GroenLinks (5), PvdA (3), SBA (1), SP (2), VVD (10)

  Besluit

  Raad breed wordt de motie “Halte Bedrijven Terrein Amstelveen Zuid” ingediend.


  Stemming


  Collegevoorstel
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  Het voorstel is aangenomen.


  Motie “Halte Bedrijven Terrein Amstelveen Zuid”
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  De motie is aangenomen.

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Halte Bedrijven Terrein Amstelveen Zuid
 16. 3.4

  De Regionale Energie Strategie (RES) komt voort uit afspreken van het Klimaatakkoord. In de RES wordt gekeken naar locaties in Amstelveen en de regio waar mogelijkheden zijn om grootschalige duurzame energie op te wekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), GroenLinks (5), PvdA (3), SBA (1), SP (2), VVD (10)

  Besluit

  Door de fracties van CDA, “D66, bbA, SBA, SP, AVA en PvdA wordt de motie “Stimuleren van duurzame energieopwekking door bedrijven en instellingen ingediend.


  Stemming


  Collegevoorstel
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  Het voorstel is aangenomen.


  Motie “Stimuleren van duurzame energieopwekking door bedrijven en instellingen”
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  De motie is aangenomen

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Stimuleren van duurzame energieopwekking door bedrijven en instellingen
 17. 3.5

  In juni 2019 heeft de raad besloten het verzoek van SIO-NH voor opname van een basisschool in het plan van scholen af te wijzen. SIO-NH heeft tegen dit besluit administratief beroep ingesteld. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dat beroep gegrond verklaard en bepaald dat de gevraagde basisschool moet worden opgenomen in het eerstvolgende plan van scholen. De raad heeft in de raadsvergadering van 11 maart ingestemd met een pro forma beroep bij de Raad van State tegen deze uitspraak van het ministerie. De raad wordt nu gevraagd akkoord te gaan met het voortzetten van deze beroepsprocedure.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), PvdA (3), SBA (1), SP (2), VVD (10)
  tegen
  GroenLinks (5)

  Besluit

  Stemming
  Voor: VVD, D66, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen: GroenLinks
  Het voorstel is aangenomen.

 18. 3.6

  De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam voert voor de gemeente Amstelveen en omliggende gemeenten taken uit op grond van de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel is de gezondheid van de bevolking te beschermen en te bevorderen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. De gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  AVA (2), BBA (4), CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (7), GroenLinks (5), PvdA (3), SBA (1), SP (2), VVD (10)

  Besluit

  Stemming
  Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie
  Tegen:
  Het voorstel is aangenomen.

 19. 4
  Overig
 20. 4.1

  De wet bepaalt dat de gemeenteraad de leden van de raad van toezicht van een stichting voor openbaar primair onderwijs benoemt. De raad wordt nu gevraagd om de heer Poppelaars te herbenoemen als voorzitter en mevrouw Meulman als lid van de raad van toezicht van Amstelwijs.

  Besluit

  De raad herbenoemt bij acclamatie de heer Poppelaars als voorzitter en mevrouw Meulman als lid van de raad van toezicht van Amstelwijs.

 21. 4.2

  De wet bepaalt dat de gemeenteraad de leden van de raad van toezicht van een stichting voor openbaar primair onderwijs benoemt. De raad wordt nu gevraagd om de heer M. van den Heuvel en mevrouw A. van Berlo-van Keer te benoemen als lid van de raad van toezicht van Amstelwijs.

  Besluit

  De heer M. van den Heuvel en mevrouw A. van Berlo-van Keer worden bij acclamatie door de raad benoemd als lid van de raad van toezicht Amstelwijs.

 22. 4.3

  Besluit

  Door de fracties van AVA, GroenLinks, SP en PvdA wordt de motie “Bevriezing huurver-hoging ten tijde van coronacrisis” ingediend.


  Stemming
  Voor: GroenLinks, bbA, PvdA, SP, AVA, SBA
  Tegen: VVD, D66, CDA, ChristenUnie

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Bevriezing huurverhoging ten tijde van coronacrisis